АМ„Струма” Лот 3 „Благоевград – Сандански”

 

Изготвяне на предварителен проект на АМ„Струма" Лот 3 „Благоевград - Сандански" BG161PO004-2.0.01-0019

 

 EU Logo OP Transport Logo
  www.optransport.bg

Изпълнител: ДЗЗД "Виа План - Амберг"

Бенефициент: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти" (НКСИП)

Стойността на договора е 1,999,950 лева без ДДС, а срокът за изготвяне на предварителния проект е 18 месеца.

Финансирането за договора е осигурено по ОП "Транспорт" 2007-2013. 

Проектът е част от Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Лотове 1, 2 и 4, както и подготовката на Лот 3, са включени за финансиране през настоящия програмен период. Изпълнението на Лот 3 е предвидено за програмен период 2014-2020 г.

 

Местоположение

Автомагистрала „Струма" е част от Транс-европейски коридор номер IV в участъка София - Кулата - Солун и осигурява пряк маршрут през България към Егейско море. Това е най-натовареното трасе през България по направление север-юг. Участъкът също така свързва шест от най-големите градове в западната част на страната - София, Перник, Благоевград, Враца, Монтана и Видин.

Маршрутът е част от приоритетен проект 7 на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, включващ автомагистрална ос Игуменица/Патра-Атина-София-Будапеща. Автомагистралата ще осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите.

 

За Лот 3 се предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29 с две платна с приблизителна дължина от 64 км, разделена на три подучастъка, както следва (посочени са приблизителните километражи и дължини):

  • o Лот 3.1, Благоевград до Крупник, с дължина от 21 км, от км 359 до км 381, със съответните кръстовища, земни работи и съоръжения, включително тунел с дължина около 2,6 км, близо до с. Железница.
  • o Лот 3.2, между Крупник и Кресна. Този участък, с приблизителна дължина 20 км, от км 381 до км 401, преминава през планински терен. Основната част от участъка е тунел (или два тунела) в Кресненското дефиле, с обща дължина около 15 км.
  • o Лот 3.3, 23 км от Кресна до Сандански, от км 401 до 423+500.

Основните задачи при изготвяне на предварителния проект са:

  • преглед и актуализация на предложеното трасе в съответствие с всички екологични, технически и други изисквания
  • изготвяне на предварителен проект на одобреното трасе;
  • проектиране на напречни профили и пътни възли, заедно с определяне на местоположенията, вида, общ план и отворите на големите пътни съоръжения;
  • преглед и подробно геоложко проучване по протежение на трасето;
  • проучване на изискванията във връзка с провеждане на отчуждителните процедури, изготвяне на парцеларни планове и извършване на съгласувателни процедури с компетентните органи;
  • изготвяне на концептуален, идеен и референтен проект за тунелите по трасето, като тунелът в Кресненското дефиле се предвижда да бъде с дължина над 10 км;
  • съдействие при подготовката на техническото задание за последващи договори за проектиране и строителство за проекта.